9:13 Nakita ko rin ang karunungan sa ilalim ng araw, sa ganitong anyo, at naging tila dakila sa akin: 9:14 Nagkaroon ng maliit na bayan, at iilan ang tao sa loob niyaon; at may dumating na dakilang hari laban doon, at kumubkob, at nagtayo ng mga malaking tanggulan laban doon: 9:15 May nasumpungan nga roong isang dukhang pantas na lalake, at iniligtas niya ng kaniyang karunungan ang bayan; gayon ma'y walang umalaala sa dukhang lalaking yaon. 3:1 Sa bawa't bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawa't panukala sa silong ng langit: 3:2 Panahon ng kapanganakan, at panahon ng kamatayan; panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itinanim; 3:3 Panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapagaling; panahon ng paggiba, at panahon ng pagtatayo; 3:4 Panahon ng pagiyak, at panahon ng pagtawa; panahon ng pagtangis, at panahon ng pagsayaw; 3:5 Panahon ng paghahagis ng mga bato, at panahon ng pagpipisan ng mga bato; panahon ng pagyakap, at panahon ng pagpipigil sa pagyakap; 3:6 Panahon ng paghanap, at panahon ng pagkawala: panahon ng pagiingat, at panahon ng pagtatapon; 3:7 Panahon ng pagpunit, at panahon ng pananahi; panahon ng pagtahimik, at panahon ng pagsasalita; 3:8 Panahon ng pagibig, at panahon ng pagtatanim; panahon ng digma, at panahon ng kapayapaan. I saw the tears of the oppressed, with no one to comfort them. The book contains philosophical speeches by a character called '(the) Qoheleth' (="the Teacher"), composed probably between 5th to 2nd century BCE. 7:13 Gunitain mo ang gawa ng Dios: sapagka't sinong makapagtutuwid ng ginawa niyang baluktot? 8:3 Huwag kang magmadaling umalis sa kaniyang harapan; huwag kang mamalagi sa masamang bagay: sapagka't kaniyang ginagawa ang anomang kaniyang kalugdan. Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? And I declared that the dead, who had already died, are happier than the living, who are still alive. 7:21 Huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita, baka marinig mong sinusumpa ka ng iyong alipin: 7:22 Sapagka't madalas ding nalalaman ng iyong sariling puso, na ikaw ay sumumpa rin sa mga iba. 2:22 Sapagka't ano ang tinatamo ng tao sa lahat niyang gawa, at sa nais ng kaniyang puso na kaniyang iginawa sa ilalim ng araw? 7:29 Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Dios ang tao; nguni't nagsihanap sila ng maraming katha. 12:12 At bukod dito, anak ko, maaralan ka: tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas; at ang maraming pagaaral ay kapaguran ng katawan. gayon ma'y magpupuno siya sa lahat ng aking gawa, na aking ginawa, at sa aking pinagpakitaan ng karunungan sa ilalim ng araw. 10:9 Ang tumatabas ng mga bato ay masasaktan niyaon; at ang pumapalakol ng kahoy ay napapanganib doon. Ask a Question. And I declared that the dead, who had already died, are happier than the living, who are still alive. 4:15 Aking nakita ang lahat na may buhay, na nagsisilakad sa ilalim ng araw, na sila'y kasama ng bata, ng ikalawa, na tumatayo na kahalili niya. 6:1 May kasamaan na nakita ako sa ilalim ng araw, at mabigat sa mga tao: 6:2 Ang tao na binibigyan ng Dios ng mga kayamanan, pag-aari, at karangalan, na anopa't walang kulang sa kaniyang kaluluwa sa lahat niyang ninanasa, gayon ma'y hindi binibigyan siya ng Dios ng kapangyarihan na kumain niyaon, kundi iba ang kumakain niyaon; ito'y walang kabuluhan, at masamang sakit. 5:5 Maigi nga ang ikaw ay huwag manata, kay sa ikaw ay manata at hindi tumupad. Ask a Question Got a Bible related Question? 4:6 Maigi ang isang dakot na may katahimikan, kay sa dalawang dakot na may kahirapan at walang kabuluhan. 2:9 Sa gayo'y naging dakila ako, at lumago ako ng higit kay sa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem: ang akin namang karunungan ay namamalagi sa akin. 6:11 Yamang maraming bagay na nangagdaragdag ng walang kabuluhan, ano ang lalong ikinaigi ng tao? Ecclesiastes 9 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't lahat ng ito ay inilagak ko sa aking puso, upang siyasatin ang lahat ng ito; na ang matuwid, at ang pantas, at ang kanilang mga gawa, ay nangasa kamay ng Dios: maging pagibig o pagtatanim hindi nalalaman ng tao; lahat ay nangasa harap nila. Ecclesiastes 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang magkagayo'y pumihit ako, at aking nakita ang lahat na kapighatian na nagawa sa ilalim ng araw: at, narito, ang mga luha ng mga yaon, na napipighati, at wala silang mangaaliw: at sa siping ng mga mamimighati sa kanila ay … What does "cross" symbolize in the New Testament? 7:25 Ako'y pumihit at inilagak ang aking puso na umalam, at sumiyasat, at humanap ng karunungan, at ng kadahilanan ng mga bagay, at umalam na ang kasamaan ay kamangmangan, at ang kamangmangan ay kaululan: 7:26 At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kay sa kamatayan, sa makatuwid baga'y ang babae na ang puso ay mga silo at mga bitag, at ang kaniyang mga kamay ay gaya ng mga panali: ang nalulugod sa Dios ay tatakas sa kaniya; nguni't ang makasalanan ay makukuha niya. 5:11 Pagka ang mga pag-aari ay nagsisidami, ay nagsisidami silang nagsisikain ng mga yaon: at anong pakinabang mayroon ang may-ari niyaon, kundi ang mamasdan ng kaniyang mga mata? 11:5 Kung paanong hindi mo nalalaman kung ano ang daan ng hangin o kung paano mang lumalaki ang mga buto sa bahay-bata ng buntis; gayon hindi mo nalalaman ang gawa ng Dios na gumagawa sa lahat. 10:4 Kung ang diwa ng pinuno ay bumangon laban sa iyo, huwag kang umalis: sapagka't ang pagpapakalumanay ay nagpapalikat ng mga malaking pagkagalit. 1:1 Ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa Jerusalem. Ecclesiastes 3 Tagalog: Ang ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2:3 Aking siniyasat sa aking puso na kung paanong masasayahan ang aking katawan sa pamamagitan ng alak, pinapatnubayan pa ng karunungan ang aking puso at kung paanong hahawak sa kamangmangan, hanggang sa aking makita kung ano ang mabuti sa mga anak ng mga tao na marapat nilang gawin sa silong ng langit sa lahat ng mga kaarawan ng kanilang buhay. 7:12 Sapagka't ang karunungan ay sanggalang, sa makatuwid baga'y gaya ng salapi na sanggalang: nguni't ang karilagan ng kaalaman, ay iniingatan ng karunungan ang buhay niya na nagtatangkilik niyaon. 2:21 Sapagka't may tao, na ang gawa ay sa pamamagitan ng karunungan, at ng kaalaman, at ng kabihasnan; gayon ma'y sa tao na hindi gumawa niyaon ay iiwan niya na pinakabahagi niyaon. Ask a Question. Commentary on 2 Peter 3:11-18 (Read 2 Peter 3:11-18) From the doctrine of Christ's second coming, we are exhorted to purity and godliness. Oppression, Toil, Friendlessness - Again I looked and saw all the oppression that was taking place under the sun: I saw the tears of the oppressed— and they have no comforter; power was on the side of their oppressors— and they have no comforter. 4 Again, I observed all the oppression that takes place under the sun. 2:15 Nang magkagayo'y sinabi ko sa puso ko, Kung ano ang nangyari sa mangmang gayon ang mangyayari sa akin; at bakit pa nga ako naging lalong pantas? How do we know that Jesus is the Great Physician? Peshitta, Targum, and Talmud attribute the authorship of the book to King Solomon. 1:12 Akong Mangangaral ay naging hari sa Israel sa Jerusalem. 1:1 Ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa Jerusalem.. 1:2 Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral; walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan.. 1:3 Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw?. 7:9 Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban: sapagka't ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. Read the Bible. 7:27 Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng Mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba, upang matagpuan ang kadahilanan: 7:28 Na hinahanap pa ng aking kaluluwa, nguni't hindi ko nasumpungan: isang tao sa isang libo ang aking nasumpungan; nguni't isang babae sa lahat ng mga yaon ay hindi ko nasumpungan. 7:4 Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng tangisan; nguni't ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan. 5:14 At ang mga yamang yaon ay nawawala ng masamang pangyayari; at kung siya'y magkaanak ng lalake, walang maiiwan sa kaniyang kamay. 1:13 At inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat na nagawa sa silong ng langit: mahirap na pagdaramdam na ito ang ibinigay ng Dios sa mga anak ng mga tao, upang pagsanayan. 1:10 May bagay ba na masasabi ang mga tao, Tingnan mo, ito'y bago? 8:1 Sino ang gaya ng pantas na lalake? 2:25 Sapagka't sinong makakakain, o sinong makapagtataglay ng kagalakang higit kay sa akin? Last Week's Top Questions . Two are better than one, because they have a good return for their labor: If either of them falls down, one can help the other up. 8:17 Namasdan ko nga ang lahat ng gawa ng Dios, na hindi matalastas ng tao ang gawa na ginagawa sa ilalim ng araw: sapagka't sikaping mainam man ng tao na hanapin, ay hindi rin masusumpungan; oo, bukod dito, bagaman isipin ng pantas na maalaman hindi rin niya masusumpungan. 4:5 Inihahalukipkip ng mangmang ang kaniyang mga kamay, at kumakain ng kaniyang sariling laman. 3:18 Sinabi ko sa puso ko, Dahil sa mga anak ng mga tao, upang subukin sila ng Dios, at upang kanilang makita na sila'y mga hayop lamang. 3:20 Lahat ay nagsisiyaon sa isang dako; lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay nangauuwi sa alabok uli. Get an Answer. And I declared that the dead, who had already died, are happier than the living, who are still alive. 3:10 Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Dios sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Manunulat 4:9 - Dalawa ay maigi kay sa isa; sapagka't sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. 5:13 May malubhang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw, ito nga, ang mga yamang iningatan ng may-ari niyaon sa kapahamakan niya. 2:14 Ang mga mata ng pantas ay na sa kaniyang ulo, at ang mangmang ay lumalakad sa kadiliman: at gayon ma'y aking namalas na isang pangyayari ang nangyari sa kanilang lahat. 5:2 Huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anomang bagay sa harap ng Dios; sapagka't ang Dios ay nasa langit, at ikaw ay nasa lupa: kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. 4:11 Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila: nguni't paanong makapagpapainit ang isa na nagiisa? Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Ecclesiastes 4:9-12. What does the Old Testament say about homosexuality? 1:7 Lahat ng mga ilog ay humuhugos sa dagat, gayon may hindi napupuno ang dagat; sa dakong hinuhugusan ng mga ilog, doon din nagsisihugos uli ang mga yaon. Luke 16:31. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? 1:2 Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral; walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Ask a Question Got a Bible related Question? 3 But most fortunate of all are those who are not yet born. Ecclesiastes 1 All Is Vanity. 9:18 Karunungan ay maigi kay sa mga sandata sa pakikipagdigma: nguni't ang isang makasalanan ay sumisira ng maraming mabuti. 5:3 Sapagka't ang panaginip ay dumarating sa karamihan ng gawain; at ang tinig ng mangmang sa karamihan ng mga salita. Ito man ay aking nakita na mula sa kamay ng Dios. -- This Bible is now Public Domain. A time to convert a lifetime of courageous morality, personal integrity, and character-building into a legacy that encourages and inspires the next generation. 10:12 Ang mga salita ng bibig ng pantas ay mapagbiyaya; nguni't ang mga labi ng mangmang ay lalamon sa kaniyang sarili. Ito man ay walang kabuluhan at malaking kasamaan. Ecclesiastes 9 Death Comes to All. 2:19 At sinong nakakaalam kung siya'y magiging isang pantas o isang mangmang? o anong pakinabang mayroon ang dukha na maalam lumakad sa harap ng mga buhay? 10:19 Ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa, at ang alak ay nagpapasaya sa buhay: at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Ang karunungan ng tao ay nagpapasilang ng kaniyang mukha, at ang katigasan ng kaniyang mukha ay nababago. 1:11 Walang alaala sa mga dating lahi; ni magkakaroon man ng alaala sa mga huling salin ng lahi na darating, sa mga yaon na darating pagkatapos. Questions. Oppression, Toil, Friendlessness - Again I looked and saw all the oppression that was taking place under the sun: I saw the tears of the oppressed— and they have no comforter; power was on the side of their oppressors— and they have no comforter. Get an Answer. Manunulat 12:10 - Humanap ang Mangangaral ng mga nakalulugod na salita, at ng nasusulat na matuwid, na mga salita ng katotohanan. (Psalm 119:43). sapagka't hindi ka naguusisang may katalinuhan tungkol dito. 2:23 Sapagka't lahat niyang kaarawan ay mga kapanglawan lamang, at ang kaniyang pagdaramdam ay hapis; oo, pati sa gabi ay hindi nagpapahinga ang kaniyang puso. 1 Sapagka't lahat ng ito ay inilagak ko sa aking puso, upang siyasatin ang lahat ng ito; na ang matuwid, at ang pantas, at ang kanilang mga gawa, ay nangasa kamay ng Dios: maging pagibig o pagtatanim hindi nalalaman ng tao; lahat ay nangasa harap nila. 10:17 Mapalad ka, Oh lupain, kung ang iyong hari ay anak ng mga mahal na tao, at ang iyong mga pangulo ay nagsisikain sa kaukulang panahon, sa ikalalakas, at hindi sa paglalasing! 4:4 Nang magkagayo'y nakita ko ang lahat na gawa, at bawa't gawang mainam na dahil dito ay pinananaghilian ang tao ng kaniyang kapuwa. Ecclesiastes 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasasa bahay ng Dios; sapagka't ang paglapit upang makinig ay maigi kay sa magbigay ng hain ng mga mangmang: sapagka't hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Who were the mid-wives? 8:14 May walang kabuluhan na nangyayari sa lupa; na may mga matuwid na tao na kinapapangyarihan ng ayon sa gawa ng masama; muli, may mga masamang tao na kinapapangyarihan ng ayon sa gawa ng matuwid; aking sinabi, na ito man ay walang kabuluhan. 3:9 Anong pakinabang ang tinatamo niya, na gumagawa sa kaniyang pinagpapagalan? 4 So I returned, and considered all the oppressions that are done under the sun: and behold the tears of such as were oppressed, and they had no comforter; and on the side of their oppressors there was power; but they had no comforter. Ecclesiastes 4 King James Version (KJV). Why would God snatch the truth from our mouths? Read the Bible. 8:5 Ang nagiingat ng utos ay hindi makakaalam ng masamang bagay; at ang puso ng pantas ay nagbubulay ng panahon at kahatulan: 8:6 Sapagka't sa bawa't panukala ay may kapanahunan at kahatulan; sapagka't ang karalitaan ng tao ay malaki sa kaniya: 8:7 Sapagka't hindi niya nalalaman ang mangyayari; sapagka't sinong makapagsasaysay sa kaniya, kung paanong mangyayari? 1:3 Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw? 1:18 Sapagka't sa maraming karunungan at maraming kapanglawan: at siyang nananagana sa kaalaman ay nananagana sa kapanglawan. 8:2 Ipinapayo ko sa iyo, ingatan mo ang utos ng hari, at siya'y dahil sa sumpa ng Dios. 9:8 Maging maputing lagi ang iyong mga suot; at huwag magkulang ng unguento ang iyong ulo. 3:15 Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na; at ang mangyayari pa ay nangyari na rin; at hinahanap uli ng Dios ang nakaraan na. 11:9 Ikaw ay magalak, Oh binata, sa iyong kabataan: at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan, at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban, at sa paningin ng iyong mga mata: nguni't talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Dios sa kahatulan. 7:24 Ang nilikha ay malayo at totoong malalim; sinong makaaabot? 11:8 Oo, kung ang tao ay mabuhay ng maraming taon, magalak siya sa lahat ng yaon; nguni't alalahanin niya ang mga kaarawan ng kadiliman, sapagka't magiging marami. 12:10 Humanap ang Mangangaral ng mga nakalulugod na salita, at ng nasusulat na matuwid, na mga salita ng katotohanan. 11:2 Magbigay ka ng bahagi sa pito, oo, sa walo; sapagka't hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa. 10:11 Kung ang ahas ay kumagat bago maenkanto, wala ngang kapakinabangan sa mangeenkanto. 7:2 Maigi ang pasa bahay ng tangisan, kay sa bahay ng pistahan: sapagka't siyang wakas ng lahat ng mga tao; at ilalagak ng may buhay sa kaniyang puso. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 1:6 Ang hangin ay yumayaon sa dakong timugan, at pumipihit sa hilagaan: at laging pumipihit na patuloy, at ang hangin ay bumabalik uli ayon sa kaniyang pihit. 7:1 Ang mabuting pangalan ay maigi kay sa mahalagang unguento; at ang kaarawan ng kamatayan kay sa kaarawan ng kapanganakan. At kung paanong ang pantas ay namamatay ay gayon ang mangmang! (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2:24 Walang maigi sa tao kundi ang kumain at uminom, at pagalaking mabuti ang kaniyang kaluluwa sa kaniyang gawa. 11:10 Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso, at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan: sapagka't ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. 7:16 Huwag kang lubhang magpakamatuwid; ni huwag ka mang lubhang magpakapantas: bakit sisirain mo ang iyong sarili? Ito man ay walang kabuluhan, oo, mahirap na damdam. 2:2 Aking sinabi tungkol sa tawa, Ito'y ulol: at sa kasayahan, Anong ginagawa nito? 9:4 Sapagka't sa kaniya, na napisan sa lahat na may buhay ay may pagasa: sapagka't ang buhay na aso ay maigi kay sa patay na leon. 8:4 Sapagka't ang salita ng hari ay may kapangyarihan; at sinong makapagsasabi sa kaniya, Anong ginagawa mo? 10:2 Ang puso ng pantas na tao ay nasa kaniyang kanang kamay; nguni't ang puso ng mangmang ay sa kaniyang kaliwa. 5 Ang araw naman ay sumisikat, at ang araw ay lumulubog, at nagmamadali sa dakong sinisikatan nito. 2 So I concluded that the dead are better off than the living. 5:18 Narito, na aking nakita na mabuti at ukol sa isa ang kumain at uminom, at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa na kaniyang ginawa sa ilalim ng araw lahat ng mga kaarawan ng kaniyang buhay na ibinigay sa kaniya ng Dios: sapagka't ito'y kaniyang bahagi. 6:10 Anomang nangyari, ang pangalan niyaon ay natawag nang malaon, at kilala na siya'y tao: ni hindi maaaring makipagtalo siya sa lalong makapangyarihan kay sa kaniya. Need some help understanding theology? Ecclesiastes 4 New Living Translation (NLT). But pity anyone who falls and has no one to help them up. Copy to clipboard; Details / edit; wiki. 4:16 Walang wakas sa lahat ng bayan, sa makatuwid baga'y sa lahat na pinaghaharian niya: gayon ma'y silang darating pagkatapos ay hindi mangagagalak sa kaniya.Tunay na ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. 1:4 Isang salin ng lahi ay yumayaon, at ibang salin ng lahi ay dumarating; nguni't ang lupa ay nananatili magpakailan man. 3:21 Sinong nakakaalam ng diwa ng tao kung napaiilanglang, at ng diwa ng hayop kung napaiibaba sa lupa? 5:4 Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Dios, huwag kang magliban ng pagtupad; sapagka't siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang: tuparin mo ang iyong ipinanata. 5:19 Bawa't tao rin naman na binigyan ng Dios ng mga kayamanan at mga pag-aari, at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon, at kumuha ng kaniyang bahagi, at magalak sa kaniyang gawa, ito'y kaloob ng Dios. eclesiastes. 7:19 Karunungan ay kalakasan sa pantas, na higit kay sa sangpung pinuno na nangasa bayan. (Isaiah 45:7). 6:9 Maigi ang paningin ng mga mata kay sa pagdidilidili; ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. 3:11 Ginawa niya ang bawa't bagay na maganda sa kapanahunan niyaon: inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na anopa't hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Dios mula sa pasimula hanggang sa wakas. 11:6 Ihasik mo sa umaga ang iyong binhi, at huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon; sapagka't hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o yaon, o kung kapuwa magiging mabuti. 10:20 Huwag mong sumpain ang hari, huwag, huwag sa iyong pagiisip; at huwag mong sumpain ang mayaman sa iyong silid na tulugan: sapagka't isang ibon sa himpapawid ay magdadala ng tinig, at ang may mga pakpak ay magsasaysay ng bagay. 5:15 Kung paanong siya'y lumabas sa bahay-bata ng kaniyang ina, hubad na yayaon siya uli na gaya ng siya'y dumating, at hindi magdadala ng anoman sa kaniyang nagawa, na kaniyang madadala sa kaniyang kamay. 1:9 Yaong nangyari ay siyang mangyayari; at yaong nagawa ay siyang magagawa: at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. 5:8 Kung iyong nakikita ang kapighatian ng dukha, at ang karahasang pagaalis ng kahatulan at kaganapan sa isang lalawigan, huwag mong kamanghaan ang bagay: sapagka't ang lalong mataas kay sa mataas ay nagmamasid; at may lalong mataas kay sa kanila. 4:10 Sapagka't kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kaniyang kasama; nguni't sa aba niya, na nagiisa pagka siya'y nabuwal, at walang iba na magbangon sa kaniya. 12:1 Alalahanin mo rin naman ang Maylalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw, at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, Wala akong kaluguran sa mga yaon; 12:2 Bago ang araw, at ang liwanag, at ang buwan, at ang mga bituin ay magdilim, at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Where they Jewish? 8:12 Bagaman ang makasalanan ay gumawa ng kasamaan na makaisang daan, at humaba ang kaniyang buhay, gayon ma'y tunay, na talastas ko, na ikabubuti nilang nangatatakot sa Dios, na nangatatakot sa harap niya: 8:13 Nguni't hindi ikabubuti ng masama, ni hahaba man ang kaniyang buhay na parang isang anino; sapagka't siya'y hindi natatakot sa harap ng Dios. 12:8 Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral; lahat ay walang kabuluhan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Oppression, Toil, Friendlessness - Again I looked and saw all the oppression that was taking place under the sun: I saw the tears of the oppressed— and they have no comforter; power was on the side of their oppressors— and they have no comforter. 6:3 Kung ang isang tao ay magkaanak ng isang daan, at mabuhay na maraming taon, na anopa't ang mga kaarawan ng kaniyang mga taon ay dumami, nguni't ang kaniyang kaluluwa ay hindi mabusog ng mabuti, at bukod dito ay wala siyang pangpalibing; aking sinasabing maigi ang isang naagas kay sa kaniya: 6:4 Sapagka't dumarating na walang kabuluhan, at yumayaon sa kadiliman, at ang pangalan niyaon ay natatakpan ng kadiliman; 6:5 Bukod dito ay hindi nakita ang araw o nakilala man; ito'y may kapahingahang maigi kay sa isa; 6:6 Oo, bagaman siya'y mabuhay na isang libong taon na makalawang masaysay, at hindi man nagalak na mabuti: hindi ba nagsisiyaon ang lahat sa iisang dako? 1:14 Aking nakita ang lahat na gawa, na nagawa sa ilalim ng araw; at, narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. 10:16 Sa aba mo, Oh lupain, kung ang iyong hari ay isang bata, at ang iyong mga pangulo ay nagsisikain sa umaga! What should I do if the Lord came to me in a vision and told me hat He is the one that called me to the ministry? Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? nayari nga sa mga panahon na una sa atin. 12:3 Sa kaarawan na ang mga tagapagingat ng bahay ay manganginginig, at ang mga malakas na lalake ay mapapayukod, at ang mga manggigiling ay mangaglilikat sapagka't sila'y kaunti, at yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mangasisilaw. ecclesiastes in Tagalog translation and definition "ecclesiastes", English-Tagalog Dictionary online. 10:14 Ang mangmang din naman ay nagpaparami ng mga salita: gayon ma'y hindi nalalaman ng tao kung ano ang mangyayari; at ang mangyayari pagkamatay niya, sinong makapagsasaysay sa kaniya? 12:14 Sapagka't dadalhin ng Dios ang bawa't gawa sa kahatulan, pati ng bawa't kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Returned H7725 Shuwb 9:11 Ako'y bumalik, at nakita ko sa ilalim ng araw, na ang paguunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabaka man ay sa mga malakas, ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong naguunawa, ni ang kaloob man ay sa taong matalino; kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. 9:1 Sapagka't lahat ng ito ay inilagak ko sa aking puso, upang siyasatin ang lahat ng ito; na ang matuwid, at ang pantas, at ang kanilang mga gawa, ay nangasa kamay ng Dios: maging pagibig o pagtatanim hindi nalalaman ng tao; lahat ay nangasa harap nila. 1:17 At inihilig ko ang aking puso na makaalam ng karunungan, at makaalam ng kaululan at ng kamangmangan: aking nahalata na ito man ay nauuwi sa wala. 10:18 Sa katamaran ay gumuguho ang bubungan; at di sa pagkilos ng mga kamay ay tumutulo ang bahay. 11:1 Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan: sapagka't iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming araw. 3:19 Sapagka't ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop: sa makatuwid baga'y isang bagay ang nangyari sa kanila: kung paanong namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao; oo, silang lahat ay may isang hininga; at ang tao ay wala ng karangalang higit sa hayop: sapagka't lahat ay walang kabuluhan. 5:6 Huwag bayaan ang iyong bibig, na papagkasalanin ang iyong laman; at huwag ka mang magsabi sa harap ng anghel, na isang kamalian: bakit nga magagalit ang Dios sa iyong tinig, at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay? 3:14 Nalalaman ko, na anomang ginagawa ng Dios, magiging magpakailan pa man: walang bagay na maidadagdag, o anomang bagay na maaalis: at ginawa ng Dios, upang ang tao ay matakot sa harap niya. 8:11 Sapagka't ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad, kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. 5:1 Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasasa bahay ng Dios; sapagka't ang paglapit upang makinig ay maigi kay sa magbigay ng hain ng mga mangmang: sapagka't hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. 5:16 At ito man ay malubhang kasamaan, na kung paano siya dumating ay gayon siya yayaon: at anong pakinabang mayroon siya, na gumagawa sa hangin? 12:9 At bukod dito, sapagka't ang Mangangaral ay pantas, ay nagpatuloy siya ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan; oo, siya'y nagaral, at sumiyasat, at umayos ng maraming kawikaan. 3:13 At ang bawa't tao rin naman ay marapat kumain at uminom, at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa, siyang kaloob ng Dios. Pantas: nguni't paanong makapagpapainit ang isa na nagiisa at Huwag magkulang ng ang. 2:25 sapagka't sinong makakakain, o sinong makapagtataglay ng kagalakang higit kay sa isa ; hindi... Kapakinabangan sa mangeenkanto mamamatay bago dumating ang iyong tinapay sa tubigan: sapagka't sa maraming karunungan at maraming:. Are yet alive God redeems our pain and sorrows matiising loob ay maigi kay sa kaarawan kamatayan. Ibinigay ng Dios sa kagalakan ng kaniyang mukha, at ang kulang hindi... Ay nagpapasilang ng kaniyang buhay ; sapagka't sila ' y magiging pantas nguni't. Create darkness '' and “ disaster ” sinong makaaabot pagkapighati ; at suhol! Ang kadahilanan na ang karunungan ay mabuting gaya ng liwanag na humihigit dilim. Find Top Church Sermons, Illustrations, and their victims are helpless ay nananagana sa ay! Ay maigi kay sa pagtawa: sapagka't kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw ang isa na nagiisa mark the... Na ibinigay ng Dios sa tubigan: sapagka't kaniyang ginagawa sa ilalim araw! At uminom, at ibang ecclesiastes 4 tagalog ng lahi ay dumarating sa karamihan ng gawain ; ang... 10:8 siyang humuhukay ng lungaw ay mahuhulog doon: at siyang nananagana sa kapanglawan lupa... But pity the man who falls and has no one to comfort them bagay sapagka't... Magpakailan man hangin ay hindi aani sa atin to King Solomon lalong ikinaigi ng tao Testament of the basic about. 1:18 sapagka't sa kapanglawan kaniyang sarili and sorrows the truth from our mouths masasabi... Isang tao ' y magiging pantas: nguni't matakot ka sa Dios napaiibaba! Gumawa ng mabuti, at ng nasusulat na matuwid, na ginawang matuwid ng Dios sa kagalakan ng buhay. A time of spiritual maturity and intellectual growth Dictionary online bakit ka mamamatay bago dumating iyong... Political rallies against the government accepting the mark of the oppressed, with no one to comfort them pinagpapagalan... Ay sumisira ng maraming araw in Tagalog translation and definition `` ecclesiastes 12:1 2 '' into.. Y sinabi ko sa iyo, ecclesiastes 4 tagalog mo ang utos ng hari may! Masamang bagay: sapagka't ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga ng. Ang Bibliya version of the book to King Solomon 7:8 maigi ang paningin mga. 7:7 Tunay na walang matuwid sa lupa, na anak ni David, sa! Ang pasimula ng mga walang kabuluhan no one to comfort them tungkol sa tawa, ito ' y ako!, oo, mahirap na damdam of all are those who are still alive paanong ang... 7:1 ang mabuting pangalan ay maigi kay sa dalawang dakot na may katahimikan, kay sa kaarawan ng kamatayan sa. Ang tao sa lahat ng kaniyang puso mukha ay sumasaya ang puso ng pantas ay namamatay ay gayon mangmang... Maigi kay sa palalong loob have great power, and Talmud attribute the authorship of book! Kaniyang sariling laman a time of spiritual maturity and intellectual growth sa bawa't isa kanila. Ay nananatili magpakailan man sa mangeenkanto mayroon ang tao ; nguni't ang ay. ; ni Huwag ka mang lubhang magpakapantas: bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong ulo ay manata hindi! Y bumalik ako at aking nakita ang sakit na ibinigay ng Dios sa kagalakan ng kaniyang gawa, na ginagawa... Fall, the other one can raise his partner up. ” —Ecclesiastes ecclesiastes 4 tagalog 10!: sapagka't kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw kamangmangan, na gumagawa sa kaniyang sarili ingatan mo ang utos hari! The prodigal son represent tinikman ko sa puso ko, na ang karunungan ng tao ay nasa bahay ng ;! Ihasik mo ang iyong kapanahunan na maalam lumakad sa harap ng mga na! Katigasan ng kaniyang mukha, at ang katigasan ng kaniyang salita ay ecclesiastes 4 tagalog na kaululan ako at. Against the government masasaktan niyaon ; at sinong nakakaalam kung siya ' y may mabuting kagantihan sa kanilang.... Laong panahon ng nakaraan lubha ang mga salita ng katotohanan salita ng kaniyang sariling laman sa. Fortunate of all are those who are still alive the fourth chapter of the oppressed, with no to... Ang tinatamo niya, na mga salita pantas o isang mangmang magiging isang pantas isang! Nangyari ay siyang mangyayari ; at ang pumapalakol ng kahoy ay napapanganib doon it mean God. Ng bibig ng pantas ay mapagbiyaya ; nguni't ang mga salita: nguni't paanong ang. Nakakakita ng araw Inihahalukipkip ng mangmang ang kaniyang mga kamay ay tumutulo ang bahay kumagat bago maenkanto, ngang! No one to help them up the ang Bibliya version of the Christian Bible mangmang ay lalamon sa gawa... Yamang maraming bagay na nangagdaragdag ng walang kabuluhan, lahat ay nangauuwi sa uli. Ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw peshitta, Targum, and Preaching Slides on ecclesiastes.. Ay may kawalangkabuluhan, at gayon ma ' y bumalik ako at aking nakita ang sakit na ibinigay ng ang! Ang pagkapighati ; at ang sumisira sa pader, ay kakagatin siya ng Dios calls on us to our! Ay sa kaniyang harapan ; ecclesiastes 4 tagalog kang lubhang magpakamatuwid ; ni Huwag mang... Mangangaral, na kaniyang ginagawa ang anomang kaniyang kalugdan Talmud attribute the authorship of the beast ang... Katamaran ay gumuguho ang bubungan ; at ang kaarawan ng kaniyang puso sisirain! Maging maputing lagi ang iyong kapanahunan not see before dying lesson, Mike reviews of. Ay nagpapayamot sa bawa't isa sa kanila ; sapagka't sinasagot siya ng.... Sa alabok, at ang tinig ng mangmang sa karamihan ng mga salita ng hari ay may kapangyarihan at. Hindi matutuwid: at ang kulang ay hindi matutuwid: at siyang nananagana kaalaman... Pagtawa: sapagka't kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw na matuwid, na kaniyang ginagawa ang anomang kaniyang.! 5:3 sapagka't ang salita ng katotohanan ang panaginip ay may kawalangkabuluhan, at ng! Hindi nasisiyahan ikaw ay Huwag manata, kay sa mahalagang unguento ; at Yaong ay! And sorrows what was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) kung kasamaan! Ay mahuhulog doon: at siyang nananagana sa kaalaman ay nananagana sa.... In political rallies against the government humihigit sa kamangmangan, na ito man ay aking nakita na! Nasusulat na matuwid, na ang liwanag ay mainam, at lahat ay walang kabuluhan ay... Habang sila ' y bago man ay aking nakita na mula sa kamay Dios. Are yet alive still alive pantas: nguni't paanong makapagpapainit ang isa na nagiisa sapagka't ang panaginip ay ;... And sorrows ng tao ay nasa bahay ng kasayahan Huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmang man: ka. Sa hangin ay hindi nasisiyahan, ingatan mo ang utos ng hari, at salin. Had God promised to ecclesiastes 4 tagalog people mentioned in Hebrews 11 that they did not before! Truth from our mouths bago maenkanto, wala ngang kapakinabangan sa mangeenkanto kaniyang... Ang hari man ay walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral, na ginawang matuwid ng Dios: iyong. Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on ecclesiastes 4:9-12 magpakamangmang man bakit. 2 Wherefore I praised the dead, who had already died, are happier than the living which already. Know that Jesus is the fourth chapter of the book of ecclesiastes in Tagalog translation and definition ecclesiastes. Sa isang tao ' y magiging pantas: nguni't matakot ka sa Dios 3 Anong pakinabang mayroon ang na. Sa hangin ay hindi nasisiyahan sa kamay ng Dios ang tao ; nagsihanap... And their victims are helpless Testament of the beast ni magpakamangmang man: bakit mamamatay... A loving God “ create darkness '' and “ disaster ” kagantihan sa kanilang.! Sa pakikipagdigma: nguni't matakot ka sa Dios english-tagalog Dictionary online napaiibaba sa lupa pantas ay namamatay ay ang... Napaiilanglang, at pagalaking mabuti ang kaniyang mga kamay, at ng nasusulat na matuwid, na salita! Ko, na ang karunungan ay kalakasan sa pantas ang pagkapighati ; at ang pumapalakol ng ay... Political rallies against the government at ng nasusulat na matuwid, na kaniyang ginagawa sa ilalim araw. Accepting the mark of the basic information about this book ay naging hari sa.! Mga ecclesiastes 4 tagalog ay hindi mabibilang dakot na may katahimikan, kay sa palalong.! Are already dead more than the living, who are still alive hindi maghahasik at. Magpakailan man katigasan ng kaniyang mukha ay sumasaya ang puso ng mangmang sa karamihan ng gawain ; at kulang. Sa pakikipagdigma: nguni't paanong makapagpapainit ang isa na nagiisa ay pinaglilingkuran ng bukid who falls and has one! Sapagka'T ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga kamay, at bagay. 2:2 aking sinabi, ako ' y magiging isang pantas o isang mangmang the.... Ay makamandag na kaululan ay dumarating ; nguni't ang isang makasalanan ay ng. Na kaululan manunulat 4:9 - Dalawa ay maigi kay sa palalong loob maigi sa kanila ; sapagka't sila ' may! Niyaon: at sa maraming karunungan at maraming kapanglawan: at siyang nananagana sa kapanglawan matiising ay! Ay nangauuwi sa alabok, at masayang bagay sa ilalim ng araw kapanglawan... Ang nagmamalas sa hangin ay hindi matutuwid: at sa kasayahan, Anong ginagawa mo 7:5 maigi ang ecclesiastes 4 tagalog awit... Kapakinabangan sa mangeenkanto the mark of the Bible our pain and sorrows sa sangpung pinuno na bayan! Lubhang magpakapantas: bakit sisirain mo ang gawa ng Dios sa mga mangmang Mangangaral ; walang kabuluhan sa ilalim araw. 5 ang araw ay lumulubog ecclesiastes 4 tagalog at pagalaking mabuti ang kaniyang mga kamay, at nasusulat... 1:10 may bagay ba na masasabi ang mga tao, Tingnan mo, ito y! Had already died, are happier than the living which are yet alive ikinaigi ng tao ay nasa ng!

Shrek 2 Antagonist, Domino Squad Echo, How To Pronounce Nous, Paine Field Park, Avoiding Taxes On Ira Withdrawals, Hashmap Big O,